because ชิท happen

งานเข้าชุดใหญ่เมื่ออยู่ดีดีก็ได้รับข้อความแจ้งข่าวว่าระบบควบคุมอุณหภูมิภายในห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (data center) มีปัญหาใหญ่ถึงขนาดที่ว่าแผงควบคุมไหม้กันเลยทีเดียว ทำให้ตอนนี้ระบบที่ทำงานอยู่เหลือเพียงครึ่งเดียว และถึงแม้ว่าจะมีการเอาแอร์สำรองเข้ามาใช้งานช่วยอยู่แต่อุณหภูมิก็ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ที่ควรจะเป็น …